Statut

STATUT

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Szachowego „LECH – WSUS” Poznań

Rozdział  I

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Szachowy –„ LECH – WSUS Poznań” , zwane dalej KS „LECH – WSUS”.

§ 2

KS „LECH – WSUS”  działa na terenie miasta Poznania.

§ 3

Siedzibą KS „LECH – WSUS” jest miasto Poznań.

§ 4

KS „LECH – WSUS” jest społeczną organizacją, mającą na celu:

– upowszechnianie masowej kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu kwalifikowanego.

§ 5

KS „LECH – WSUS” realizuje zadania wynikające z programu Polskiego Związku Szachowego w zakresie masowej kultury fizycznej i rozwoju gry w szachy.

§ 6

KS „LECH – WSUS” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 7

KS „LECH – WSUS” używa pieczęci i znaków organizacyjnych wg obowiązujących zasad.

Rozdział II

CEL  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

§ 8

Celem KS „LECH – WSUS” jest:

 1. Popularyzacja i rozwój gry w szachy wśród dzieci , młodzieży i osób dorosłych,
 2. Podnoszenie  sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,
 4. Umożliwienie członkom klubu uprawiania sportu kwalifikowanego.

§ 9

KS „LECH – WSUS”  stosuje następujące środki działania:

 1. Realizuje program w zakresie kultury fizycznej,
 2. Organizuje i prowadzi zespoły o charakterze rekreacyjnym i sportu kwalifikowanego,
 3. Organizuje: mistrzostwa , spartakiady , festyny oraz inne masowe imprezy,
 4. Rozwija propagandę i udziela informacji o swojej działalności statutowej, współdziała z szkołami szczebla podstawowego i wyższego oraz z prasą, radiem i telewizją,
 5. Prowadzi i organizuje działalność sportową w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu i na terenie m. Poznania,
 6. Prowadzi działalność usługową w zakresie rekreacji sportu,
 7. Podejmuje inne działania , jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej oraz wynikające z zadań zleconych,
 8. Prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pozyskane zyski przeznaczy w całości na działalność statutową.

§ 10

KS „LECH – WSUS” realizując swoje statutowe działania współpracuje z związkami sportowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami zainteresowanymi kulturą fizyczną i turystyką oraz szkołami szczebla podstawowego ,gimnazjalnego, średniego i wyższego.

Rozdział III

ZASADY  DZIAŁANIA

§ 11

KS „LECH – WSUS” opiera swoją działalność na aktywności  ogółu członków  i społecznej pracy działaczy.
Dla realizacji celów statutowych może zatrudnić pracowników.

§ 12

KS „LECH – WSUS” może być członkiem innych organizacji i związków zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

Rodzaje członków:

Członkowie KS „LECH – WSUS” dzielą się na:

1. zwyczajnych ,
2. uczestników ,
3. wspierających ,
4. honorowych.

§ 14

Członkowie zwyczajni:

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna , która złoży pisemną deklarację, uiści wpisowe, opłaci składkę członkowską.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a/ uczestniczyć w Walnych Zebraniach KS „LECH – WSUS” z głosem stanowiącym oraz wybierać i  być wybieranym do władz  KS  „ LECH – WSUS” gdy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
b/  być wybieranym na delegata organizacji i związków, których KS „LECH – WSUS” jest członkiem,
c/  brać czynny udział we wszystkich formach działalności  KS „LECH – WSUS”,
d/  zgłaszać  postulaty i wnioski wobec władz  KS „LECH – WSUS”,
e/  korzystać z wszelkich uprawnień nadanych przez Zarząd KS „LECH – WSUS” wyni8kających   z działalności statutowej.

3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a/ przestrzeganie postanowień Statutu  oraz Uchwał władz KS „LECH – WSUS”,
b/ regularne opłacanie składek członkowskich,
c/ propagowanie działalności KS „LECH – WSUS”,
d/ branie czynnego udziału w działaniu KS „LECH – WSUS”,
e/ przejawianie troski o majątek KS LECH – WSUS”,
f/  przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

§ 15

Członkowie  uczestnicy:

1. Członkiem uczestnikiem KS „LECH – WSUS” może być osoba małoletnia po przedstawieniu  pisemnej zgody rodziców, podpisaniu deklaracji członka uczestnika.

2. Członkom uczestnikom nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 16

Członkowie  wspierający

1. Członkiem wspierającym KS „LECH – WSUS” może być osoba fizyczna i prawna, która popiera działalność KS „LECH – WSUS” i zdeklaruje  się na opłacanie składek członkowskich.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji .

3. Członkowie wspierający mają prawo do:

a/ brania udziału poprzez upoważnionych przedstawicieli w Walnych Zebraniach KS „LECH – WSUS” z głosem doradczym,
b/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz KS „LECH- WSUS”,
c/ korzystania z uprawnień wynikających z działalności KS „LECH – WSUS”.

4. Do obowiązków członków wspierających należy:

a/ propagowanie i popieranie celów statutowych KS „LECH – WSUS”,
b/ regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych zadeklarowanych zobowiązań,
c/ przestrzeganie postanowień Statutu.

§ 17

Członkowie honorowi:

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona swą działalnością na rzecz KS „LECH – WSUS”.
2. Członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego,

3. Z wnioskiem  o nadanie członka honorowego występuje do Walnego Zebrania, Zarząd KS „LECH – WSUS”.

§ 18

Utrata członkowstwa:

Członkostwo w KS „LECH – WSUS” wygasa na skutek:

1. Wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą  składek członkowskich za okres przekraczający 12-ście miesięcy.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego Uchwałą Zarządu KS „LECH – WSUS” za nie przestrzeganie postanowień  Statutu i Uchwal władz KS „LECH – WSUS””, bądź działania na jego szkodę.

4. Skreślenie z listy członków wspierających z powodu nie płacenia zadeklarowanych składek członkowskich za okres jednego roku.

5. Zgonu członka zwyczajnego  KS „LECH – WSUS”.

6. Utraty osobowości prawnej.

7. Rozwiązania się KS „LECH – WSUS”.

Rozdział  V

WŁADZE  KS „LECH – WSUS”

§ 19

1.Władzami  KS „ LECH – WSUS”  są:

a/ Walne Zebranie KS „LECH – WSUS”,

b/ Zarząd  KS „LECH – WSUS”,

c/ Komisja Rewizyjna KS „LECH – WSUS”,

d/ Sąd Koleżeński KS „LECH – WSUS”.

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Walnego Zebrania.

3. Kadencja władz trwa cztery lata.

4. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo.

5. Jeżeli  poszczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów , przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność  co najmniej 50% uprawnionych do głosowania członków. W razie równości głosów , rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

6. Jeżeli  Statut nie stanowi inaczej, Uchwały władz KS „LECH – WSUS” są podejmowane w głosowaniu jawnym. Jednakże należy stosować tajne głosowanie  w wypadku zadania zgłoszonego przez większość członków władzy  podejmującej Uchwałę.

7. Członek władz KS „LECH – WSUS” Zarządu , bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka  Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
W przypadku zawieszenia w czynnościach musi zostać określony czas zawieszenia.

9. Mandat członka władz KS „LECH – WSUS” wygasa przed upływem kadencji w razie:

a/ rezygnacji z mandatu,
b/ wystąpienia lub wykluczenia z KS „LECH – WSUS”,
c/ odwołania ze składu władz KS LECH – WSUS”,
d/ utraty praw obywatelskich,
e/ zgonu.

10. Przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje
władzom prawo uzupełnienia swego składu z wyróżniających się członków klubu.
Liczba członków dokooptowanych do władz KS „LECH – WSUS” nie może przekroczyć
1/3 ogólnej  liczby członków pochodzących z wyboru.

11.Władze KS „LECH – WSUS” zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz
organizacyjnej, informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i
rozpatrywać ich  opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w
pracach  KS „LECH – WSUS” wszystkim jego członkom.

§ 20

Walne Zebranie KS „LECH – WSUS”.

1.Walne Zebranie KS „Lech” jest najwyższą władzą KS „LECH – WSUS”.

2.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie KS „LECH – WSUS” zbiera się co roku , dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na cztery lata dla dokonania wyboru władz oraz ustalenia kierunku działania  na okres kadencji.

4.Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd KS „LECH – WSUS”. Zarząd powiadamia pisemnie o terminie , miejscu oraz porządku zebrania , nie później niż 10 dni przed datą  zwołania  zebrania.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd KS „LECH – WSUS” na skutek:

a/ Uchwały Zarządu KS „LECH – WSUS”,
b/ żądania Komisji Rewizyjnej ,
c/ wniosku ustalonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych KS „ LECH – WSUS”.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia Uchwały , zadania lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

7. Walne Zebranie KS „LECH – WSUS” jest prawomocne w przypadku obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość uprawnionych   do głosowania w drugim terminie podanym w zawiadomieniu.

8. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni KS – KS LECH – WSUS”.
Jeżeli liczba zwyczajnych członków KS „LECH – WSUS” przekroczy liczbę 100 . delegaci zostaną  wybrani według zasad ustalonych przez Zarząd KS „ LECH – WSUS”. Każdy uprawniony ma jeden ważny głos.

9. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział:

a/ przedstawiciele członków wspierających ,
b/ osoby zaproszone przez Zarząd KS „LECH – WSUS”..

10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a/ uchwalanie programu działania KS „LECH – WSUS”,

b/  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej KS „LECH – WSUS”  oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności KS „LECH – WSUS”,

c/ udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej KS „LECH – WSUS” oraz delegatów na właściwe zjazdy  organizacji , których KS „LECH – WSUS”  może być członkiem,

e/ uchwalenie Statutu lub dokonania w nim zmian ,

f/ podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu się KS  „LECH – WSUS” i przeznaczeniu jego majątku,

g/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

h/ wybieranie ze swego grona członków  Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ,

i/ skład liczbowy władz KS „LECH – WSUS”  określi każdorazowo Walne Zebranie KS „LECH – WSUS”.

§  21

Zarząd KS „LECH – WSUS”.

1.Zarząd KS „LECH – WSUS” kieruje bieżącą działalnością w okresach między Walnymi Zebraniami  i odpowiada za swą pracę przede Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd  KS „LECH – WSUS” składa się z 4 – 5 członków , wybranych przez Walne Zgromadzeniem..
Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.

3. Zarząd KS „LECH – WSUS” na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona 1 V-ce Prezesa, sekretarza , skarbnika oraz Przewodniczących Komisji działających w KS „LECH – WSUS”.

4. Do kompetencji Zarządu  KS „LECH – WSUS”  należy:

a/ reprezentowanie Zarządu KS „LECH – WSUS”  na zewnątrz i działanie w jego imieniu ,

b/ wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania KS  „LECH – WSUS”,

c/  kierowanie całokształtem działalności KS „LECH – WSUS”,

d/  opracowanie okresowych planów działalności na podstawie Wytycznych zawartych w Uchwale Walnego Zebrania ,

e/  ustalanie regulaminów , wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności KS „LECH – WSUS”.

f/  uchwalanie budżetu ,przyjmowanie bilansu , zarządzanie majątkiem i funduszem KS „LECH – WSUS”,

g/  składanie sprawozdań  z działalności przed Walnym Zgromadzeniem ,

h/  powoływanie Komisji Problemowych ,

i/  zwoływanie Walnych Zebrań ,

j/  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków : zwyczajnych , wspierających  i uczestników KS „LECH – WSUS”,

k/  uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz innych świadczeń na rzecz KS „LECH – WSUS”.

L/ ubezpieczeniu członków klubu od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego.

5. Podejmowanie innych Uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz KS „LECH – WSUS”

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w  miarę potrzeb , lecz minimum raz na kwartał.

§ 22

Komisja Rewizyjna KS „LECH – WSUS”.

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności KS „LECH – WSUS”.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2  członków , wybranych przez Walne Zebranie KS „LECH – WSUS” ,a liczbę członków każdorazowo określa Walne Zebranie KS „LECH – WSUS”.

3 .Komisja Rewizyjna  wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu KS „LECH – WSUS”,  bądź związane umową o pracę.

5 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu KS „LECH – WSUS”.

6. Komisja Rewizyjna KS „LECH – WSUS” działa kierując się Statutem KS „LECH – WSUS” i uchwalonym przez siebie Regulaminem.

Do  kompetencji Komisji Rewizyjnej  należy :

1.Przeprowdzanie okresowych kontroli działalności KS „LECH – WSUS” finansowej i statutowej.

2.Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności. Określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia.

3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu KS „LECH – WSUS”  oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych Uchwał , postanowień i przedsięwzięć Zarządu , jeżeli dojdzie do wniosku , że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu KS „LECH – WSUS”.

5. Występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania KS „LECH – WSUS”, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia  niezgodnych z prawem  lub Statutem , bądź istotnymi interesami KS „LECH – WSUS” działań  Zarządu .

6. Komisja Rewizyjna KS „LECH – WSUS” w uzasadnionych przypadkach ma prawo powoływania biegłych księgowych.

§ 23

Sąd Koleżeński :

1.Sąd Koleżeński składa się z 2  – 3 członków , wybieranych przez Walne Zgromadzenie KS „LECH – WSUS”.

2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą :

– przewodniczący ,
– członkowie

3. Sąd Koleżeński rozpatruje wszystkie sprawy sporne wynikłe pomiędzy członkami KS „ LECH – WSUS”  oraz sprawy nie mające charakteru spraw karnych.

4. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od kar  nałożonych przez Zarząd KS ‘LECH – WSUS”.

5. Sąd Koleżeński  wnikliwie i obiektywnie rozpoznaje zaistniałe  kwestie sporne.

6. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w terminie nie przekraczającym 30 dni.

7. Od orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński przysługuje członkom  prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

8. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział VI

WYRÓŻNIENIA  I  KARY:

§ 24

Wyróżnienia :

1. Za aktywny udział w realizacji zadań KS „LECH – WSUS” przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień  i nagród określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 25

Kary :

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub Uchwał KS „LECH – WSUS”, Zarządowi przysługuje  prawo wymierzenia następujących kar:

a/ upomnienie ,
b/ nagany ,
c/ zawieszenia w prawach członka od 3 – 12 miesięcy ,
d/ wykluczenia z listy członków KS „LECH – WSUS”.

2. Od Uchwały Zarządu o ukaraniu przysługuje ukaranemu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego KS „LECH – WSUS”  w terminie 14 – tu dni.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

4. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział  VII

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  KS „LECH – WSUS”.

§ 26

Na majątek KS „LECH – WSUS”  składają się ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze KS „Lech”  składają się :

a/  dotacje ,
b/  wpływy z wpisowego ,
c/  wpływy ze składek członkowskich ,
d/  inne wpływy z działalności statutowej KS ‘Lech” ,
e/  darowizny i zapisy ,
f/  zyski z działalności  gospodarczej.

3. Do występowania w imieniu KS „LECH – WSUS” jako osoby prawnej , uprawniony jest Zarząd  KS „LECH – WSUS”.

4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych KS ‘LECH WSUS” oraz udzielania pełnomocnictw  wymagane jest współdziałanie i podpisy : Prezesa , skarbnika  lub  dwóch innych upoważnionych członków Zarządu KS „LECH – WSUS”.

5.Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku KS „LECH – WSUS” wymagają Uchwały Zarządu.
Uchwała  w tym przedmiocie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

Rozdział VIII

ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  SIĘ KS „LECH – WSUS”

§  27

1. Zmiany Statutu KS „Lech – WSUS” wymagają Uchwały Walnego  Zebrania i zatwierdzenia przez  władzę rejestracyjną.

2. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach  Statutu  KS „LECH – WSUS” wymaga większości 2/3  głosów  przy obecności  co najmniej 50% uprawnionych do głosowania członków.

3. Rozwiązanie się KS „LECH – WSUS” może nastąpić na podstawie  Uchwały Walnego Zebrania  podjętej większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  do głosowania członków.

4. Uchwała o rozwiązaniu się KS „LECH – WSUS” określa jednoznacznie tryb likwidacji oraz  cel  na jaki ma być przeznaczony majątek.
Uchwała o przekazanym majątku wymaga zgody władzy  rejestracyjnej.